Wymień cele integracji europejskiej po ii wojnie światowej

Pobierz

Po II wojnie światowej na kontynencie europejskim pojawiły się organizacje, które integrowały państwa pod względem politycznym, militarnym i gospodarczym.Kolejnym krokiem w dziele integracji europejskiej był Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht, 7 lutego 1992 r.,(wszedł w życie - 1 listopada 1993 r).. Jak powstała Unia Europejska w 1993 r. R. Coudenhove-Kalergim Wskazywał na dwaMiało to duży wpływ na proces integracji gdyż pomoc w ramach planu Marshalla uzyskały zarówno paostwa zwycięskie jak i pokonane w wojnie.. Opracowania tematów lub.. km kw.) Imperium Chińskie w 1820 r. - gospodarcze supermocarstwo (28,7% światowego PKB i 36,3% ludności świata) Unia Iberyjska - Hiszpańskie i Portugalskie imperia kolonialne w l. .. Idee zjednoczenia w historii Europy.. Coraz większego znaczenia nabierała więc idea konsolidacji europejskiej.Uważał on, że w wyniku II wojny światowej znaczenie poszczególnych państw znacznie się zmniejszyło, a podstawowe problemy krajów europejskich są wspólne.. Do przyczyn zintensyfikowania wysiłków zjednoczeniowych zaliczały się takie czynniki, jak: nawiązanie współpracy miedzy państwami europejskimi , co było warunkiem udzielenia pomocy finansowej przez Stany Zjednoczone w ramach .Cele i znaczenie integracji państw Rozdział 1 Cele i płaszczyzny integracji Nagranie przedstawia podział integracji ze względu na płaszczyzny i zasięg działań organizacji międzynarodowych..

Pokój jako cel i efekt procesu integracji europejskiej po II wojnie światowej.

Unię Europejską, którą ustanowił Traktat z Maastricht, budują trzy filary.Integracja państw Europy Zachodniej ułatwiła odbudowę zrujnowanej po wojnie gospodarki, nastąpiło podniesienie poziomu życia Europejczyków.. Integracja europejska po II wojnie światowej I. słowa integratio, -onis, które oznacza odnowienie, scalenie, uzupełnienie.. Integracja europejska po II wojnie światowej Po II wojnie światowej (1939 -1945 r.) państwa zachodniej Europy czuły się zagrożone ekspansją komunistycznego Związku Radzieckiego i rosnącą przewagą Stanów Zjednoczonych.. Opracował on plan, którego celem doraźnym było zagwarantowanie dostaw zachodnioniemieckiego węgla do Francji, na najbardziej korzystnych warunkach oraz zapewnienia przybliżonej równowagi pomiędzy poziomami produkcji przemysłowej w obu krajach.Konrad Adenauer przemawia w Metzu, 2 lipca 1966 r. Jeśli uda nam się stworzyć organizację, która pozwoli Francuzom widzieć wszystko, co dzieje się w Niemczech w dziedzinie produkcji stali i wydobycia węgla, a Niemcom, co w tej dziedzinie dzieje się we Francji, to taki system wzajemnej kontroli jest najlepszym sposobem rozwijania polityki opartej na zaufaniu.Plan Marshalla (nazwa użyta przy wprowadzaniu w życie, oficjalna nazwa ang. European Recovery Program, tłum.Program Odbudowy Europy) - plan Stanów Zjednoczonych mający służyć odbudowie gospodarek krajów Europy Zachodniej po II wojnie światowej, obejmujący pomoc w postaci surowców mineralnych, produktów żywnościowych, kredytów i dóbr inwestycyjnych.USA Imperium Brytyjskie w 1921 r. - największe imperium w dziejach świata (34 mln..

Przesłanki integracji w Europie Zachodniej po II wojnie światowej 3.1.

W: K. Miroszewski, M. Stolarczyk (red.), "Śląsk -Europejska Wspólnota Gospodarcza, EWG - międzynarodowa organizacja gospodarcza powstała w wyniku procesów integracyjnych rozpoczętych po II wojnie światowej przez europejskie państwa demokratyczne o gospodarce rynkowej.. Proces ten odbywał się w kilku etapach i polegał na tworzeniu wspólnych instytucji ekonomicznych, politycznych i .Nowe oblicze Europy Większość granic w Europie ustalono po II wojnie światowej.. Dział.. Chrześcijaństwo jako czynnik integrujący Europę.. Integracja europejska rozpoczęła się od odbudowy gospodarek oraz infrastruktury państw zachodnioeuropejskich.Przyczyny integracji europejskiej po II wojnie światowej Przyczyny integracji europejskiej po II wojnie światowej wynikały z 3 grup uwarunkowań: 1) ekonomicznych, 2) politycznych, 3) społecznych.. POJĘCIE ORAZ MODELE INTEGRACJI Termin "integracja" pochodzi od łać.. Wtedy też podzielono Europę na dwa bloki: blok wschodni, pozostający pod wpływem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), zaliczono do niego kraje wyzwolone przez Armię Czerwoną..

... której celem miały być ...Obszary włączone do ZSRS po II wojnie światowej.

4.Integracja .. Państwa członkowskie, w prawym górnym rogu pierwsza flaga EWWiS (do 1973) Bardzo często mówiąc o powstaniu Zjednoczonej Europy wychodzi się od powołania w 1951 roku przez Traktat Paryski Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.. Nie jest to jednak pierwszy pomysł na połączenie w jednym organizmie politycznym państw naszego kontynentu, jednak wcześniej próbowano tego dokonać siłą, podporządkowując jednemu pozostałe narody.Zarys historii integracji europejskiej po II wojnie światowej .. U źródeł idei integracji europejskiej znajdowała się deklaracja europejskich ruchów oporu podpisana w lipcu 1944 r. w Genewie przez przedstawicieli emigracyjnych władz Francji, Włoch, Danii, Norwegii, Polski, Czechosłowacji i Jugosławii..

Imperium Romanum jako wzór dla późniejszych inicjatyw integracji europejskiej.

Zawarcie traktatu o Unii Europejskiej (traktatu z Maastricht), który przewidywał: 1) utworzenie Unii Europejskiej, 2) wprowadzenie obywatelstwa Unii, 3) zmiany instytucjonalne.HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 1.. Odnowienie idei cesarstwa uniwersalnego w monarchii Karola Wielkiego.. Kontynuacją tej organizacji jest OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która powstała w 1960 r. Po II wojnie światowej znaczenie paostw europejskich znacznie się zmniejszyło.Lata 1945 -1957 od idei federalistycznych do powstania trzech Wspólnot Europejskich okres narodzin konkretnej idei integracyjnej i dążenie do jej realizacji Przyczyny podjęcia zinstytucjonalizowanej integracji w Europie po II wojnie światowej: • zniszczenie gospodarcze państw Europy - pragnienie dobrobytu ekonomicznego, stabilności i pomyślności, • dezaktualizacja tradycyjnej .Przyczyny integracji europejskiej W europie po II wojnie światowej idee integracyjne znacznie się ożywiły.. Hiszpania w XVI/XVII w. bywa określana jako 1. globalne supermocarstwo Rozwój Imperium Mongolskiego - do .W 1950 r., w pięć lat po zakończeniu II wojny światowej Europa nadal zmagała się z jej konsekwencjami.. Integracja polega więc na budowaniu w miarę jednolitej nowej całości z istniejących już elementów.. Rządy europejskie uznały, że wspólna koordynacja produkcji stali i wydobycia węgla pozwoli zapobiec powtórzeniu się w przyszłości podobnego konfliktu, tak że wszelka wojna między odwiecznymi rywalami - Francją a Niemcami .Po II wojnie światowej, która przyniosła niewyobrażalne zniszczenia oraz podział Europy na dwa bloki: demokratyczny i komunistyczny, sytuacja wymusiła na krajach Europy Zachodniej wzajemną .Title: Pokój jako cel i efekt procesu integracji europejskiej po II wojnie światowej Author: Tomasz Kubin Citation style: Kubin Tomasz.(2013).. Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze .Tematem niniejszej pracy jest problem integracji europejskiej po II wojnie światowej, a właściwie jej geneza i początki.. Stalin zniewolił również państwa Europy Środkowo - Wschodniej i Europy Południowo-Wschodniej.Po II wojnie światowej objął on funkcje koordynatora procesu odbudowy gospodarki francuskiej.. Postacie XX i XXI wieku.. Termin integracja pochodzi od łacińskiego słowa integrare oznaczającego scalanie lub łączenie.Integracja może odbywać się między osobami, grupami społecznymi, mniejszościami narodowymi, państwami.. W wyniku II wojny światowej Związek Sowiecki powiększył się o państwa bałtyckie, tj. Litwę, Łotwę i Estonię, zajął również część Finlandii i Niemiec (NRD).. Najczęściej termin ten używany jest łącznie z takimi określeniami jak -gospodarcza, społeczna .PERSPEKTYWY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Zapoczątkowany po II wojnie światowej proces integracji europejskiej miał na celu wsparcie odbudowy państw europejskich oraz zaprowadzenie nowego ładu politycznego na Starym Kontynencie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt